La «fabulosa» agroindústria catalana

(en castellano, al final del artículo)

Diari Ara. 27 de gener de 2019

Des de fa uns mesos sembla que tenim en marxa una campanya per reivindicar la importància de l’agroindústria a Catalunya. Editorials, informes, reportatges de televisió insisteixen a mostrar-nos dades extraordinàries del negoci d’aquest sector industrial que no para de créixer. “Només per darrere del turisme, l’alimentació és el principal sector de l’economia catalana”, podíem llegir fa unes setmanes en aquestes mateixes pàgines. La gran quantitat d’externalitats que en canvi genera l’agroindústria (una significativa responsabilitat en l’emissió de gasos contaminants; elevat consum d’energia i aigua dolça; pèrdua de fertilitat de la terra; elevada generació de recursos i malbaratament alimentari; abús de pesticides, fertilitzants químics i antibiòtics; pèrdua de biodiversitat, etc.) sembla que no es tenen en compte.

Però en el que vull centrar-me és en contradir una de les moltes xifres que s’esgrimeixen en defensa del sector agroindustrial. S’insisteix en el nombre de llocs de treball que crea, però són xifres que, segons la meva comptabilitat, són negatives, i això em permet afirmar que com més agroindústria menys sector agrari.

La indústria agroalimentària comprèn totes les empreses que desenvolupen activitats relacionades amb la transformació, conservació o manipulació de productes agraris, destinats principalment a l’alimentació. En el període 2010-2017, va passar de tenir 75.000 treballadors a tenir-ne 83.000, és a dir, un augment de 8.000 llocs de treball, la qual cosa semblaria una dada excel·lent. En bona lògica, si l’activitat d’aquestes indústries ha crescut, hauria de créixer en paral·lel l’activitat agrícola que la proveeix de cereals, verdures, hortalisses, carn, llet, etc. Però, paradoxalment, s’ha produït exactament el contrari. En aquest mateix període, la població activa dedicada a l’agricultura va passar de 66.500 persones (pagesos, ramaders, treballadors agraris, etc.) a 53.800. És a dir, es van perdre 12.700 llocs de treball, amb la qual cosa, com deia, el saldo és negatiu en més de 4.000 persones.

És obvi que el creixement de la indústria agroalimentària va associat a un clar canvi en els nostres hàbits alimentaris. Concretament, a una substitució dels aliments frescos (que baixen un 3% anual en les nostres dietes) pels plats precuinats industrials i el menjar processat. Una equació que genera fortes implicacions negatives per a la pagesia.

Al mateix temps, el creixement de les indústries alimentàries (en el cas de Catalunya encapçalades per Nestlé, Vall Companys, Agrolimen, Damm i Danone) es dona sense alimentar-se de la producció local. En un marc de lliure mercat, s’alimenten de les primeres matèries més barates que troben en qualsevol lloc del món. Si, per exemple, la indústria de la fleca requereix olis, importarà oli de palma abans que fer servir olis locals. Si el que requereix una empresa de pizzes és tomàquet fregit, buscarà els proveïdors més barats, segurament Itàlia o el Marroc. I quan es dona el cas que aquesta primera matèria barata la troben aquí mateix, com passa amb la poderosa indústria porcina, el que trobem també és molt revelador. Mentre que el nombre de porcs engreixats i sacrificats no para d’augmentar (de 17,5 milions d’animals sacrificats el 2010 hem arribat als 21,6 milions el 2017), baixen el nombre d’explotacions ramaderes i només resisteixen les més grans, tecnificades i amb menys mà d’obra. De nou, el sector agrari perd llocs de treball (en aquest període es van tancar 600 granges porcines).

Però no tot és la quantitat, també hauríem de revisar la qualitat dels llocs de treball. Com hem vist en aquests darrers mesos amb les denúncies dels treballadors dels escorxadors de la indústria càrnia, ens trobem amb unes feines molt precaritzades i amb condicions totalment injustes.

En fi, que pel meu gust massa aplaudiments per a una indústria de transformació alimentària que en realitat el que ha transformat és el paisatge agrari del país i la nostra manera d’alimentar-nos.


Traducción del catalán para Rebelión de Carlos Riba García

Parece que desde hace unos meses tenemos en marcha una champaña para reivindicar la importancia de la agroindustria en Catalunya. Editoriales, informes, reportajes por televisión insisten en mostrarnos datos extraordinarios del negocio de este sector industrial que no para de crecer. “Solo por detrás del turismo, la alimentación es el principal sector de la economía catalana”, pudimos leer hace unas semanas en estas misma páginas [Ara]. En cambio, la gran cantidad de externalidades generadas por la agroindustria (una significativa responsabilidad en la emisión de gases contaminantes, elevado consumo de energía, pérdida de fertilidad del suelo; elevada producción de recursos alimentarios y que después se derrochan; abuso de pesticidas, fertilizantes químicos y antibióticos; pérdida de biodiversidad, etc.) da la impresión de que no se tienen en cuenta.

Pero en lo que quiero centrarme es en contradecir una de las muchas cifras que se esgrimen en defensa del sector agroindustrial. Se insiste en el número de puestos de trabajo que crea, pero son cifras que –según mis cuentas– son negativas; esto me permite afirmar que cuanto más crece la agroindustria más se reduce el sector agrario.

La industria agroalimentaria comprende todas las empresas que desarrollan actividades relacionadas con la transformación, conservación o manipulación de productos agrarios destinados principalmente a la alimentación. En el periodo 2010-2017, pasó de tener 75.000 trabajadores a 83.000, es decir, hubo un aumento de 8.000 puestos de trabajo, lo que parecería un dato excelente. Es lógico pensar que si la actividad de estas industrias ha crecido, la actividad agrícola que la provee de cereales, verduras, hortalizas, carne, leche, etc. también haya crecido paralelamente. Pero, paradójicamente, ha pasado exactamente lo contrario. En este mismo periodo, la población activa dedicada a la agricultura bajó de 65.000 personas (labriegos, criadores, trabajadores agrarios, etc.) a 53.800. Vale decir, se han perdido 12.700 puestos de trabajo por lo que, como decía antes, el saldo es negativo en más de 4.000 personas.

Es obvio que el crecimiento de la industria agroalimentaria está relacionado con un cambio claro en nuestros hábitos alimentarios. Concretamente, con una sustitución de los alimentos frescos (que disminuyen cada año un 3 por ciento en nuestra dieta) por los platos precocinados de origen industrial y la comida procesada. Una ecuación que tiene implicaciones negativas para la gente de campo.

Al mismo tiempo, el crecimiento de las industrias alimentarias (en el caso de Catalunya, encabezadas por Nestlé, Vall Companys, Agrolimen, Damm y Danone) se da sin alimentarse de la producción local. En un contexto de marcado libre, se alimentan de las materias primas más baratas que encuentran en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, si la bollería industrial necesita aceite, preferirá importar aceite de palma antes que utilizar los aceites locales. Si las empresas que producen pizzas necesitan tomate frito, buscarán los proveedores que ofrezcan los mejores precios, seguramente en Italia o Marruecos. Y cuando se da el caso de que esta materia prima barata la encuentran aquí mismo, como pasa con la poderosa industria porcina, lo que descubrimos también es muy revelador. Mientras la cantidad de cerdos engordados y faenados no para de aumentar (de 17,5 millones de animales sacrificados en 2010 hemos pasado a los 21,6 millones en 2017) baja el número de criaderos y solo sobreviven los más grandes, más tecnificados y con menos mano de obra (en este periodo, cerraron 600 granjas porcinas).

Pero no se trata solo de la cantidad; también deberíamos tener en cuenta la calidad de los puestos de trabajo. Como hemos visto en los últimos meses con las denuncias de los trabajadores de los mataderos de la industria cárnica, nos encontramos con un trabajo muy precarizado y condiciones laborales absolutamente injustas.

En fin, que para mi gusto hay demasiados aplausos para una industria de transformación alimentaria que en realidad solo ha transformado el paisaje agrario de Catalunya y nuestra forma de alimentarnos.

Un comentario en “La «fabulosa» agroindústria catalana

  1. Pingback: La “fabulosa” agroindustria catalana – Periódico Alternativo

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s